• 1.jpeg
 • IMG_07031.jpg
 • IMG_48431.jpg
 • IMG_49521.jpg
 • IMG_49641.jpg
  • දැක්ම
    
    
  • "‍රණවිරු නාමයට ජාතියේ කෘතගුණ දැක්වීම"
  • මෙහෙවර
  • "ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය භාවය සුරක්ෂිත කරනු වස් ජීවිත පුද කළ, අතුරුදන්, ආබාධිත රණවිරුවන් සහ ඔවුනගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ මානසික හා සමාජීය ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම හා සේවයේ නියුතු රණවිරුවන් සහ එම පවුල් වල මානසික ප්‍රබෝධයක් ඇති වන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම."

වරප්‍රසද කාඩ් පත

 ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

යුද හමුදාව  නාවික හමුදාව  ගුවන් හමුදාව  පොලීසිය  සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය