කළමනාකරණ මණ්ඩලය


සභාපති

මේජර් ජෙනරල් නන්දන සේනාධීර (විශ්‍රාමික) WWV RWP RSP VSV USP ndu

උප සභාපතිනි

සෝනියා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් (රාජ්‍ය ආරක්ෂක) - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ - මුදල් අමාත්‍යාංශය

එම්.ඩී.එන්.එස්. ජයරත්න මහත්මිය

මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානි යුද හමුදාව

මේජර් ජෙනරල් ජගත් කොඩිතුවක්කු RWP RSP ndu

මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානි නාවික හමුදාව

රියර් අද්මිරාල් යුවිඑම්පි පෙරේරා RSP & Bar, USP, psc, MMaritimePol, MSc (DS)Mgt, BA(DS) Hons, PWO

මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානි ගුවන් හමුදාව

මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානි ගුවන් හමුදාව එයාර් වයිස් මාර්ෂල් එම්ඩිඒපී පායෝ RWP, RSP, USP, MSc (NSWS - Pak), ndc (Pak), psc

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - පොලිස් සුභසාධක හා වෛද්‍ය සේවා දිසාව

ඩි.ජේ. පත්මිණි මහත්මිය

කළමනාකරණ මණ්ඩල සභික

මේජර් ජෙනරල් ඩීඑම්එස් දිසානායක (විශ්‍රා)

කළමනාකරණ මණ්ඩල සභික

කණිෂ්ක ද සිල්වා මහතා

කළමනාකරණ මණ්ඩල සභික

ප‍්‍රජීවා අල්විස් මහත්මිය