පනත හා සංශෝධන 2 ක් ඇත.

  1. පනත
  2. සංශෝධන 01
  3. සංශෝධන 02
act