රණවිරු සේවා අධිකාරිය
අංක 449, ගාළු පාර, කොළඹ 03.
දුරකථන අංක - 011-2055673 , 011-2055676
ක්ෂණික ඇමතුම් - 071-3212505
ෆැක්ස් - 011-2055671
විද්‍යුත් ලිපිනය - ranaviruseva@gmail.com
fb image