පළාත නිළධාරීයාගේ නම දුරකථන අංක
බස්නාහිර පළාත ධම්මිකා ෂෙල්ටන් මහත්මිය 071 4181267
මධ්‍යම පළාත කේ.ටි.සි.එන්. කමල්සිරි මහතා 0714181274/03822433833
දකුණු පළාත ආර්.කේ .ශාන්තසිරි මහතා 071 4181247
ඌව පළාත ඒ.ඒ.චන්දන මහතා 0714181262
වයඹ පළාත භාග්‍ය ගමගේ මහතා 071 4181261
උතුරු මැද පළාත ජේ.ඒ.ටි.ඩි.ජයසිංහහ මහතා 071 4181268
සබරගමුව පළාත බි.ජි.එන්.ආර්.විජේරත්න මහතා 071 4181289
නැගෙනහිර පළාත ඩබ්.ඩි.එච්.ගුණදාස මහතා 0719552139
දිස්ත්‍රික්කය නිළධාරීයාගේ නම දුරකථන අංක
කොළඹ පී.එන්.ඊ.දාබරේ මහත්මිය 071 2422047
ගම්පහ ජේ.ඒ.ඩි.එම්.සී.කුමාරි මහත්මිය 071 2027726
කළුතර එම්.එල්.ඩී.ජි. ලක්ෂිකා ජයනාද මෙනවිය 071 3212186
ගාල්ල එස්.සී සඳමාලි මහත්මිය 071 3212068/071 6446361
මාතර එච්.එල්.සී. ශිරාන් මහතා 071 7524892
හම්බන්තොට ජේ.ජී.සී.නුවන් 071 3212528/071 4757009
මහනුවර එස්.ඒ. කෞෂිණි කරුණාරත්න මහත්මිය 071 5938422
නුවරඑළිය එච්.එම්. අජන්තා කුමාරි මෙනවිය 071 2027464
මාතලේ ඒ.ඩබ්.එම්.තනුජා දර්ශනි මහත්මිය 071 2027449
මොණරාගල ඒ.එම්.ඩී.කෝ. අලහකෝන් මෙනවිය 071 3212585
බදුල්ල දර්ශන ජයසිංහ මහතා 071 2027458/071 3855610
කුරුණෑගල පී.පී.එස්.පතිරාජ මහතා 071 2028190
පුත්තලම කේ.වි.එන්.එස්.සාගරිකා නානයක්කාරා මහත්මිය 071 3212283
අනුරාධපුරය එස්.ජි.කේ.චතුරංග ප්‍රේමරත්නන මහතා 071 3963116
පොළොන්නරුව එම්.ආර්.ඩබ්.එම්.බි.සුපුන් සංකල්පන මිල්ලවාන මහතා 071 3212468
ත්‍රිකුණාමලය චමත් අනුපම ලියනගේ මහතා 071 3758927
අම්පාර ටී.එච්.තරණි මෙනවිය 071 0706444
මඩකළපුව
කෑගල්ල එස්.ඒ.එල්.එම්.සමරතුංග මෙනවිය 071 2027744
රත්නපුරය ගයාන් විජයවික්‍රම මහතා 071 4774126/071 3212641