විරුසර

virusara
virusara

අරමුණ

ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ යෙදි සිටියදී මියගිය/අතුරුදහන් හා ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ ලගම ඥාතීන්/මියගිය හා ආබාධිත සිවිල් සේවක මහතුන් හා ඔවුන්ගේ ලගම ඥාතින් හට හා විශ්‍රාමික/තව දුරටත් සේවයේ යෙදි සිටින රණවිරුවන් සදහා විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ලබාදීම.

මෙහෙවර

ක්‍රියාන්විතයේදී මිය ගිය යුධ/නාවික/ගුවන් හා පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකායට අයත් නිළධාරී /සෙසු නිළයින්ගේ ලගම ඥාතීන් සහ ක්‍රියාන්විතයේදී ත්‍රස්ථවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් තුවාල ලබා ආබාධිත තත්වයට පත් නිළධාරී/සෙසුනිළයින්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදෙන මෙම විරුසර වරප්‍රසාද මගින් ඔවුන් හට සමාජයේ නිසි ‍ගෞරවයක් ලබා දී එම කටයුතු ප්‍රමුඛතාවයක් මත ඉටුකර දීම මෙහි මෙහෙවර වේ.

විරුසර වරප්‍රසාද ප්‍රතිලාභීන්

 1. ප්‍රතිලාභීන් වීමට පහත අයවළුන් සුදුසුකම් ලබයි.
 2. අ. ක්‍රියාන්විත රාජකාරීන් හි නියුතුව සිටියදී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් මියගිය/අතුරුදහන් යුධ/නාවික/ගුවන් / පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් රණවිරුවන්ගේ

  1. දෙමව්පියන්
  2. බිරිඳ
  3. අවිවාහක දූ දරුවන්
  4. භාරකරු

  ආ. ක්‍රියාන්විත රාජකාරීන්හි නියුතුව සිටියදී ත්‍රස්ථවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් තුවාල ලබා අබාධිත තත්ත්වයට පත් යුධ /නාවික/ගුවන්/පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ

  1. බිරිඳ
  2. අවිවාහක දූ දරුවන්
  3. භාරකරු

  “විරුසර වරප්‍රසාද” කාඩ්පත භාවිතා කර භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය


  කාර්යමණ්ඩලය

  ලුතිතන් කොමාණ්ඩර් එච්ඩීඑස්එල් අබේසේකර NRX2245 - අංශ භාර නිළධාරි

  SX86918 නායක නැවි ජේඑම් බුද්ධික - දත්ත ක්‍රියාකරු

  සෙ/ආර්100883 ඒජිඅයිඑම් විමලරත්න - දත්ත ක්‍රියාකරු

  සා : කා: නැවි ආර්කේඅයි කුමාරි WVS 78616 - දත්ත ක්‍රියාකරු

  කාර්ය මණ්ඩලයේ වගකීම

  විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් සකස් කිරිම සදහා මෙම අංශ වෙත ලැබෙන විස්තර නිවැරදිව පරික්ෂාකර බලා එම කාඩ් පත් මුද්‍රණය කර කාර්යක්ෂමව ලබා දීමට කටයුතු කිරිම.

  මෙතෙක් අත්පත් කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය

  2016 වර්ෂයේ සිට 2022.12.31 දක්වා කාඩ්පත් නිකුත් කිරිම් විස්තරය
  කාඩ් විස්තරය
  අධියර යුධ නාවික ගුවන් පොලිස් සිවිල් ආරක්ෂක මුළු එකතුව
  1 28123 1439 608 2997 375 33593
  2 4765 1661 1863 3251 720 12260
  එකතුව 32888 3154 2468 6248 1095 45853

  අනාගත දැක්ම

  මේ දක්වා විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් නිකුත් කර ඇති රණවිරුවන් හැර යුධමය කාලසිමාව තුල එනම් 1983 වර්ෂයේ සිට 2009 වර්ෂය දක්වා ත්‍රිවිධ හමුදා ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව තුල යහපත් පැවැත්මෙන් යුතුව සේවය කර විශ්‍රාම ගිය හා එම කාලයේ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසියට හා සිවිල් ආරක්ෂක බළකායට බැදි තවදුරටත් සේවයේ යෙදි සිටින සියලුම රණවිරුවන්ට හා ඉහත කාලසිමාව තුලදි ත්‍රිවිධ හමුදා,පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේත්තුවේ රාජකාරියේ යෙදි සිටියදි මියගිය අතුරුදහන් හා අබාධිත සිවිල් සේවක මහතුන් සදහද දෙවන අදියරය යටතේ විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ලබාදිම සදහා නිර්දේශ ලබාදී ඇත. View More

  ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි ස්ථාන

   Connection failed: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known