දැක්ම

රණවිරු නාමයට ජාතියේ කෘතගුණ දැක්වීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීයභාවය සුරක්ෂිත කරනු පිණිස ජීවිත පුද කළා වූ අතුරුදහන් වූ හා ආබාධිත වූ රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ මානසික හා සාමාජීය ස්ථාවරභාවයක් ඇති කිරීම මෙන්ම සේවයේ නියුතු රණවිරුවන් සහ එම පවුල්වල මානසික ප්‍රබෝධයක් ඇති වන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම.

president
අතිගරු ජනාධිපති

රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා


prime
ගරු අග්‍රාමාත්‍ය

දිනේශ් චන්ද්‍ර රූපසිංහ ගුණවර්ධන මැතිතමා


minister
ලේකම් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය , රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක, ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) ඩබ්ඩබ්වී ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යුඑස්පී එන්ඩීසී පීඑස්සී එම්පීඑච්අයිඑල්

chairman
සභාපති

මේජර් ජෙනරල් එස්යූඑම්එන් මානගේ ඩබ්ඩබ්වී ආර්ඩබ්වී ආර්එස්පී
පුවත් තව දුරටත්